codes qrВірусТоталУкраина онлайн

Пам’ятай про Крути
Статут

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

________________ В. А. КАЛАШНИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Томаківської селищної ради № 725 – 26/VII від 17.08.2017 року

 

Голова Томаківської селищної ради

 

_________________ І. В. КАЛАШНИК

 

 

СТАТУТ

Преображенського

навчально – виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Томаківської селищної ради

Дніпропетровської області

 

Ідентифікаційний код  34894049

2017 рік

І. Загальні положення

 

1.1.            Преображенський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Томаківської селищної ради  Дніпропетровської області (надалі – навчально-виховний комплекс) – це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Навчально – виховний комплекс є комунальним загальноосвітнім навчальним закладом і знаходиться у комунальній власності Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади.

Повна назва закладу: Преображенський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Томаківської селищної ради  Дніпропетровської області.

Скорочена назва:  Преображенський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ».

1.2.      Юридична адреса: 53520, Дніпропетровська область, Томаківський район, село Преображенка, вул. Степова 27, б. Телефон (05668) 39-3-54.

1.3.      Засновником навчально-виховного комплексу є Томаківська селищна рада  Дніпропетровської області.

1.4.      Організаційно – правова форма закладу - Комунальна організація (установа, заклад).

1.5.      Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, має власний штамп та печатку. Бухгалтерський облік ведеться через бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради - на основі кошторису доходів і видатків.

1.6.      Діяльність навчально-виховного комплексу проводиться відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  інших нормативно-правових актів, власного статуту.

 

1.7.      Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями - безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

 

1.8.      Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.9.      Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10.    Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-           безпечні умови освітньої діяльності;

-           дотримання державних стандартів освіти;

-           дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-           дотримання фінансової дисципліни

 

1.11. У навчально-виховному комплексі відповідно до норм чинного законодавства  навчальна і виховна робота ведеться українською мовою.

1.12.    Навчально-виховний комплекс має право:

-           проходити в установленому порядку державну атестацію, ліцензування;

-           визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради;

-           визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-           в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-           спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечитьзаконодавству України;

-           використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

1.13.    У навчально-виховному комплексі можуть створюватись та функціонувати: методичні об’єднання класних керівників, вчителів навчальних дисциплін, динамічні творчі групи та інші форми організації методичної роботи.

1.14.    Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Учні та вихованці навчально-виховного комплексу забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я.

 

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1.      Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно, відповідно до чинних нормативно-правових актів, положень, цільових програм розвитку освіти та плану роботи відділу освіти.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується на засіданні педагогічної ради.

2.2. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, а шкільному - регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН. Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній, позашкільний навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.Робочий навчальний план навчально-виховного комплексу затверджується Відділом освіти, молоді та спортуВиконавчого комітету Томаківської селищної ради.

2.3.      Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчально-виховного комплексу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

 

2.5. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гієнічних норм.

2.6. Прийом дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Порядок комплектування груп, класів закладу визначається відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних, шкільних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.7.  Для прийому дитини у заклад надається :

заява батьків або осіб, які їх замінюють;

медична довідка про стан здоров'я дитини;

довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

свідоцтво про народження дитини;

документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, із шести років

 

2.8. За дитиною зберігається місце у закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також у літній оздоровчий період.

2.9. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі цього типу.

 

2.10. У навчально-виховному комплексі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчально-виховного комплексу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи закладу

2.11. Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем.

2.12. Щоденний режим роботи закладу: з 7.00 години до 17.30 години.

2.13. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчально-виховним комплексом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік у закладі, як правило,починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року, з 01 червня по 31 липня -оздоровчий період для дошкільного підрозділу. У 1-4 класах можуть проводитись навчальні екскурсії, у 5-8, 10 (11) класах - навчальна практика, у 4, 9, 11 класах — державна підсумкова атестація. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 № 1/ 9-61  орієнтовно в такі терміни: для учнів 1-4 класів (не більше 3 годин на день) – впродовж року протягом 10 днів, для учнів 5-6 класів по 3 години на день впродовж року протягом 10 днів, 7-8 класів по 4 години на день впродовж року протягом 10 днів, учні 10 класів по 5 години протягом 10 днів впродовж року.

Навчальний рік за будь-яких умов з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації учнів має бути завершено не пізніше 01 липня наступного року, дошкільний підрозділ - до 01 серпня.

Навчальний рік поділяється на семестри орієнтовно: перший з 01 вересня до 30 грудня другий з 15 січня до кінця навчального року.

 

2.14.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.15. За погодженням з Відділом освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчально-виховного комплексу терміни канікул для учнів можуть змінюватись. Тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

2.16. Тривалість занять у навчально-виховному комплексі становить - дошкільний

підрозділ: середня група - 20 хвилин, старша група - 25 хвилин, у перших класах — 35 хвилин, у других-четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості занять допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

2.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчально-виховного комплексу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчально-виховного комплексу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та позашкільні заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.19. У навчально-виховному комплексі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання за 12 бальною системою та ведеться тематичний облік знань.У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому класі за рішенням педагогічної ради може здійснюватись оцінювання навчальних досягнень учнів за 12 бальною системою.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 

2.20. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.21. Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.23. Учням, які закінчили певний ступінь навчально-виховного комплексу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової ланки - табель успішності;

по закінченні основної ланки - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні старшої ланки -  атестат про повну загальну середню освіту.

 

2.24. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні»

ІІІ. Організація харчування дітей у закладі

3.1. Заклад забезпечується продуктами харчування відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм харчування дітей дошкільного та шкільного віку

3.2.У закладі встановлено 3-х разове харчування для дошкільнят, гарячі обіди для учнів шкільного віку та одноразове харчування для учнів груп подовженого дня.

3.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів харчування покладається на медичного працівника, кухаря та керівника закладу.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є:

діти дошкільного віку;

учні;

керівники;

педагогічні працівники; психологи, бібліотекарі;

вихователі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

 

4.3. Учні та діти дошкільного віку мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та ліку¬вально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих секціях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; на безпечні

і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 

4.4. Учні та діти дошкільного віку зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни;

дорожити авторитетом, позитивним іміджем навчально-виховного комплексу, підтримувати та примножувати їх.

 

4.5. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують

результативність та якість цієї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

 

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та ліку¬вально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих секціях клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

4.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

 

4.9. У навчально-виховному комплексі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського

самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчально-виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах.

 

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

4.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;

проводити консультації для педагогічних працівників.

 

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту навчально-виховного комплексу, виконувати накази та розпорядження директора навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

V. Управління навчально-виховним комплексом

5.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється відділом освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Томаківської селищної ради.

Безпосереднє керівництво навчально-виховного комплексу здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчально-виховного комплексу  призначається і звільняється з посади відділом освіти, молоді і спорту. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

 

5.2. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;

учнів навчально-виховного комплексу другого-третього ступенів - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчально-виховного комплексу, учасники

зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник.

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчально-виховного комплексу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчально-виховного комплексу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчально-виховного комплексу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 

5.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

 

5.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;

розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

 

5.3.2. Основними завданнями ради є:

 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя; створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II - ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчально-виховного комплексу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.3.4. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчально-виховного комплексу, доводяться в 7 денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально-виховного комплексу.

7.3.5. Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

7.3.6. Рада навчально-виховного комплексу:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчально-виховного комплексу;

затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;

сприяє формуванню мережі класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів Похвальними листами та Похвальними грамотами, видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою та видачу атестатів про повну загальну середню освіту з відзнакою;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.4. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

7.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчально-виховному комплексі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів , педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників навчально-виховного комплексу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчально-виховним комплексом.

7.5.2. Піклувальна рада формується у складі 10 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчально-виховного комплексу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

7.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів, піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

7.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань,

віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

7.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора навчально-виховного комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;

залучати додаткові джерела фінансування навчально-виховного комплексу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

7.6. Директор навчально-виховного комплексу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку навчально-виховного комплексу майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально-виховного комплексу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

7.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Томаківської селищної ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.8. У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.

7.9. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчально-виховного комплексу.

7.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.11. У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України

VІІІ. Матеріально-технічна база

8.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчально-виховного комплексу.

8.2. Майно навчально-виховного комплексу належить їй на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчально-виховного комплексу та укладених ним угод.

 

8.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально-виховному комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, побутового приміщення для обслуговуючого персоналу, приміщення учительської тощо.

 

IX. Фінансово-господарська діяльність

9.1. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису.

9.2. Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:

кошти засновника;

кошти місцевого та державного бюджетів навчально-виховного комплексу, у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, земельної ділянки,

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

9.3. Забороняється  розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб; обов’язковою умовою є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.

9.4. У навчально-виховному комплексі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох процентів витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку відділу освіти (розділ – Преображенський навчально-виховний комплекс) в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчально-виховного комплексу.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються навчально-виховним комплексом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчально-виховного комплексу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

9.5. Навчально-виховний комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітетуТомаківської селищної ради.

9.7. Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

 

X. Міжнародне співробітництво

10.1. Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Навчально-виховний комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

XІ. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу

11.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділ освіти, молоді та спорту Томаківської селищної ради.

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчально-виховного комплексу з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відділом освіти відповідно  до законодавства.

XІІ. Реорганізація або ліквідація навчально-виховного комплексу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчально-виховного комплексу приймає засновник.

12.2.Реорганізація або ліквідація навчально-виховного комплексу проводиться у порядку, встановленому законодавством України.

12.3. Установчі документи навчально-виховного комплексу передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

ХІІІ. Заключні положення

            13.1. Умови, які не передбачені цим Статутом регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

            13.2. У разі наявності розбіжностей між нормами діючого законодавства України та цим Статутом – діють норми чинного законодавства України незалежно від внесених (чи не внесених) змін до Статуту.

            13.3. Усі відповідним чином оформлені примірники Статуту мають однакову юридичну силу.

            13.4. У директора навчально-виховного комплексу, Засновника, відділі освіти, молоді та спорту виконкому Томаківської селищної ради, та в державному органі, що провів його реєстрацію зберігається по одному примірнику Статуту.

 

 

Томаківський селищний голова                            І. В. КАЛАШНИК

 

Переглянути архів