ВУЗ ШАГ

«Методичний портал»
Украина онлайн

Пам’ятай про Крути

Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта. codes qr

Наробки


ДанильченкоВажливістьВоди.png

 

 Уроки для сталого розвитку в 3 класі по темі « Важливість води для людини»

    Сьогодні головним виміром освітньої діяльності має бути формування особистості. Саме тому сучасна освіта повинна мати випереджальний характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетентностей особистості, формування в неї нової культури, нових способів мислення та діяльності.

    Випереджаюча освіта для сталого розвитку – це концепція переходу сучасної освіти на засади сталого розвитку з врахуванням основних тенденцій соціальних змін, серед яких найбільш актуальними є поширення ситуацій несталості та екологічних, соціальних, економічних ризиків. Сутність цієї концепції полягає в тому, що таким чином перебудувати зміст та методику навчального процесу на всіх рівнях освітньої діяльності ( а в початковій школі це особливо важливо), щоб зміст навчання став своєчасно готувати дитину до нових умов існування, давати їй такі знання та вміння , які б дозволили успішно та ефективно діяти в інформаційному середовищі, а також впливати на суспільні процеси в ім’я збереження людства ат природного оточення.

        Сталий розвиток має розглядатися як універсальний та необхідний елемент повсякденного життя , тому його складові слід включати до всіх предметів і навчальних дисциплін.

         Наразі компетентнісний підхід до навчання є чинником модернізаціі і змісту і методики навчання початкової освіти, Зміст навчання формується «від результату», а не «від мети» ( при  знаннєвому підході). Основні результати при знаннєвому підході – знання, вміння, навички, а при компетентнісному – суб’єктивність навчання, цінності, знання, вміння, навички, способи діяльності, ставлення. Досвід розвинутих країн світу свідчить , що сьогодні освіта не є вже підготовкою до життя, а є способом життя.

   Мета уроків сталого розвитку – формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля, сприяти забезпеченню стійкого розвитку особистості учня, його родини.

   На уроках для стійкого розвитку створюються такі умови організації дії та вироблення моделей поведінки школярів, які відповідають потребам екологічного виховання. Зміст і методики проведення кожного уроку сприяють розвитку в учнів початкових класів ключових компетентностей:

v громадянської – здатності критично мислити, брати участь в обговоренні, аргументувати думку, приймати рішення та виявляти громадянську позицію у ситуаціях, пов’язаних із питанням стійкого розвитку;

v соціальної – здатності уважно слухати інших, ефективно спілкуватися і співпрацювати в парі та малих групах,відповідати за результати спільної діяльності;

v  уміння вчитися – здатності розмірковувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, самостійно добувати інформацію з різних джерел, проводити нескладні самостійні дослідження щодо використання ресурсів та їх збереження                    у сім’ї, набувати індивідуального досвіду самоорганізації, навчальної рефлексії;

v Загальнокультурної – здатності застосовувати методи самовиховання, зорієнтовані на систему індивідуальних і загальнолюдських цінностей, для розробки і реалізації моделей екологічно доцільної та ресурсозберігаючої поведінки.

   Серед предметних компетентностей, які формуються на уроках стійкого розвитку, основоположними є природознавча та суспільнознавча, що виявляється у здатності учнів розв’язувати доступні особистісно і соціально значущі практичні проблеми, пов’язані з екологічними об’єктами довкілля та суспільного життя.

     Отже, всі навчальні теми цієї освітньої галузі є не стільки «знаннєвими», скільки орієнтовані на формування у дітей моделей поведінки та дії, що відповідають потребам стійкого розвитку. При цьому треба домогтися, щоб учні застосовували такі моделі спочатку свідомо , а потім на рівні звички. Саие тому важливо приділяти більше уваги обговоренню ними способу життя, поведінки в повсякденному житті й усвідомленню впливу цієї поведінки на долю людства. Діти повинні звертати увагу на ресурси, які вони та їхні родини споживають, і замислитись над раціональністю такого споживання. Важливо навчити учнів навичок економного споживання та свідомого ставлення до ресурсів, але не шляхом погіршення якості навчання.

    Дуже важливо на цих уроках використовувати принцип тут і зараз:  обговорюється власний досвід,який отримали діти, а не екологічні проблеми взагалі. Щоб реалізувати мету кожного уроку важливо правильно організувати навчальний процес. І важливою умовою успіху буде можливість легко пересувати меблі, зручно розташувати їх для роботи малих груп постійного складу. Ці уроки за типом є  інтерактивні і відповідно широко використовуються інтерактивні методи, як робота в малих групах  і парах, обговорення у загальному колі, уявний мікрофон, мозковий штурм та інші. Основними формами організації навчання є урок, екскурсія, дослідницька робота, навчальний проект , свято.

  Робота над тематичним блоком «Важливість води для людини» розгортається впродовж чотирьох зустрічей і здійснюється за допомогою таких методів.

Перша зустріч – мотиваційно – організаційна. Ії завдання – введення в тему, формування в учнів стійкої мотивації до навчання.

Друга зустріч – практична. На цьому уроці, працюючи в групах, учні знайомляться зі шляхами розв’язання поставленої на першому уроці проблеми, вибирають дії щодо власного способу життя, які реалізовуватимуться у позаурочний час.

Третя зустріч – також практична і відбувається у формі екскурсії. У процесі ознайомлення із проблемою у довкіллі, бесіди із старожилами села учні роблять висновки щодо правильності обраних дій, збагачують власний соціальний досвід.

Четверта зустріч – підсумкова. Відбувається у формі підсумкової рефлексії учнів та навчального проекту.

    На уроках стійкого розвитку школярі – рівноправні  партнери вчителя, більшість часу на заняттях говорять вони , їм  має належить ініціатива і наміри щодо будь – якої діяльності. Не можна тиснути на них, примушувати їх до чогось, поводитись авторитарно чи зверхньо. Учитель виступає як організатор процесу навчання, консультант, який ні за яких обставин не
« замикає» навчальний процес на собі. Головними у процесі навчання стають зв’язки  між учнями, їх взаємодія і співпраця.

Розвиток самостійності учнів забезпечується завдяки виконанню учителем особливих функцій, а саме:

v ентузіаста ( долучає учнів до діяльності, підвищує мотивацію, підтримує, заохочує, спрямовує до реалізації поставленої мети, демонструє власний досвід);

v порадника  ( допомагає учням знайти оптимальний напрям діяльності відповідно до їхніх психологічних, соціальних, пізнавальних потреб);

v носія інформації ( володіє знаннями та вміннями в кількох галузях, надає індивідуальні та групові консультації, але не « вчить» у побутовому сенсі цього слова);

v організатора (організовує діяльність учнів, як індивідуальну, так і групову, створює для неї відповідні умови, підтримує контакт з батьками та іншими учасниками освітнього процесу);

v координатора (допомагає учням виконувати заплановану роботу, сприяє налагодженню контактів між усіма учасниками екокоманди, підтримує зворотний зв’язок);

v експерта (аналізує процес і результати виконаного, здійснює зворотній зв’язок).

Отже, для досягнення результативності навчальної діяльності учителю необхідно створити на заняттях атмосферу комфорту і безпеки. Тільки сприятлива психологічна атмосфера дасть змогу учням поступово  адаптуватися до нових для них методів та змісту навчання.

  Використана література:

1. О.І. Пометун, О.В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару «Моя щаслива планета». Уроки для стійкого розвитку 3 -4 клакласи» - Київ, Освіта, 2011. Методичний посібник для вчителя.

2. І.В. Родигіна « Компетентнісно орієнтований підхід до навчання» - Харків, Основа, 2005.

3. О. Я. Савченко « Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики початкової освіти».

4. О.Є. Висоцька « Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку: структура і зміст».

 

Цикл уроків з курсу

« Моя щаслива планета.

 Уроки для стійкого розвитку»

3 клас

 

2013 р

   Вступний урок №1  (мотиваційно – організаційний)

ТЕМА. Що робить нашу Землю щасливою

МЕТА. Ознайомити учнів з предметом « Моя щаслива планета», з підручником, умовними позначками, із завданням  курсу щодо відношення до природи і свого здоров’я;

Вчити спілкуватися в межах даної теми, ділитися своїми враженнями, відчуттями;

Формувати вміння працювати парами,   взаємодіяти, співпрацювати;

Допомагати учням усвідомити екологічні  проблеми  людства і стимулювати їх до активної спільної і індивідуальної роботи;

Виховувати майбутнього дбайливого господаря щасливої планети.

ОБЛАДНАННЯ. Підручник,ілюстрації  до теми уроку,учнівські зошити, аркуші паперу для малювання , олівці,ручки мікрофон, таблиці.

ФАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ.

Завдання і структура курсу для 3 класу.

Основні ресурси планети, їх обмеженість і не відтворюваність.

Екологічні  проблеми планети, фактори впливу на екологічний стан навколишнього середовища, взаємозв’язки у довкіллі.

                                          Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

  1.Психологічне налаштування на урок.

Доброго ранку! Доброго дня!

Доброго ранку сьогодні, щодня…

Хай не псується годинник на вежі,

Хай буде все на  землі, як належить:

Сонце, як сонце, квіти, як квіти,

Дощик, як дощик,діти, як діти.

Хай усміхаються люди щодня!

Доброго ранку! Доброго дня!

Вчитель. Діти, посміхніться одне одному, сонечку, деревам, планеті.

2.Мотиваційне налаштування на сприйняття матеріалу уроку

Учень. Є у сонячній системі

             Планета, що зветься Земля.

             І я вам скажу, що кращої

             За неї ніде нема.

             Річки і озера синії,

             Гори, ліси, поля –

             Серед усіх найкраща –

             Планета твоя – Земля.

Вчитель. Так, кращої планети не знайдеш ніде. Летять метелики на квіти, гуде

бджолиний, дружній рій, і дивляться на все це діти, бо він прекрасний світ такий.

Планета Земля не жаліє для нас нічого, щедро роздаючи всі свої дари, щоб люди та інші істоти жили в гармонії, красі, мирі, злагоді.

Всіх природа не забула,

Всіх до себе пригорнула.

Робота в групах. Завдання: « Обміркуйте зі своїм сусідом по парті і складіть невеличкий список людських потреб і яку природні ресурси для цього потрібні. Наприклад : потреба в їжі, природний ресурс – вода тощо».

 

№   

Життєві людські потреби

Необхідні природні ресурси для людських потреб

1.

 

 

 

Діти презентують свої відповіді.

Вчитель. Слухаючи ваші відповіді, можна зробити висновок, що людині для щасливого життя людині потрібне синє небо, чисте повітря, різноманіття рослин, кришталеві джерела і річки – щаслива і задоволена планета. Але як же ми, люди поводимся у природі? Пропоную переглянути слайди із наслідками людської діяльності.

Слайди із презентації

Забруднення водойм

           

            

           

 

 

 

-

Забруднення атмосфери   

 

 

Найактуальніша   проблема сьогодення є глобальне потепління, спричинене в основному діяльністю людини.     

 

 

 

Найбільшою проблемою є захист вимираючих видів тварин.

 

 

 

 

 

Україна перетворюється на великий смітник.

 

 

 

 

Людина не Бог, а частина природи,

Та більше від неї не блага , а шкоди.

Нам треба довкілля своє відновити,

Бо все прийшло в цей світ, щоб жити!                       

 

 

 

 

 

Фізхвилинка

Трава низенька,  низенька,

Дерева високі,  високі.

Вітер дерева колише, гайдає.

А діти тихенько за парти сідають.

ІІ. Основна частина  

1.Знайомство з підручником і завданнями курсу « Моя щаслива планета».

Вчитель. Перед вами лежить підручник   « Моя щаслива планета». Автори

О.І. Пометун, О.В. Онопрієнко, А.Д. Цимбалару  уклали  зміст  предмету, який поведе тебе шляхами   збереження довкілля. Вивчаючи його , ти дізнаєшся, як треба діяти, щоб дбати про нашу Землю та використовувати її багатства розумно, навчишся досліджувати власний спосіб життя, оцінювати свої вчинки та робити спроби діяти по – новому – так, щоб бути впевненим: ресурсів нашої планети буде достатньо для всіх на багато років.

Діти знайомляться з підручником.

2.Опрацювання тексту.

   Вчитель читає  текст « Як повернути Землі посмішку».

3. Інтерактивна вправа « Мікрофон»

Вчитель.  Складіть запитання за змістом тексту , починаючи зі слів: « Чому..?», « Навіщо..?», « З якою метою..?», «Якими були наслідки..?», « Що буде, якщо..?» Постав запитання однокласникам, ніби беручи у них інтерв’ю, як журналіст.

Можливі варіанти запитань:

    - Чому раділа Земля?

     - Навіщо люди виплавляли метал, будували гігантські заводи?

    - Якими були наслідки  діяльності людини?

     - Як Земля намагалася привернути до себе увагу людей?

    -  Хто прийшов на допомогу Землі?

3.Робота в парах.

Вчитель. Разом із сусідом по парті оберіть і відмітьте знаком «V» ті дії людей, що роблять нашу планету щасливою.

Забруднення повітря викидами з труб

Користування електромобілем

Вирубування лісів

Виливання стічних вод фабрик у річку

Економне споживання води

Очищення джерел і річок

Насаджування дерев

Знищення бур’янів хімічними речовинами

Спалювання сміття

Вторинне використання паперу

Використання сучасної зброї

Дружба між людьми на планеті

Використання сонячних батарей замість спалювання нафти чи газу

Зупинка всіх електростанцій

Купівля хутряних виробів

Вимикання електричних приладів, якими не користуються

 

Учні зачитують відповіді і порівнюють свої припущення з думками однокласників («живе»  обговорення результатів співпраці).

ІІІ. Підсумкова частина.

Дітям пропонується намалювати свою щасливу планету і написати свої пропозиції, що треба для того , щоб Земля посміхалася.

Щаслива планета – це здорові люди.

Щаслива планета – це чисті ставки , річки, моря.

Щаслива планета – це зелені ліси, квітучі міста.

Щаслива планета немає сміття.

Щаслива планета – це чисте повітря.

Щаслива планета – це дружба всіх народів.

Щаслива планета – це спів  пташок.

 

Домашнє завдання

Щаслива планета – це планета для тварин і рослин.

 

                                     

                                 

 Розповісти батькам про предмет « Щаслива планета», записати в зошит продовження речень:

Щоб повернути обличчю планети посмішку, я хочу……….

Для цього я можу ……………………..

 

 

 

 

 

 

                                                                             Вступний  урок №2  ( практичний )        

ТЕМА. До доброї справи            долучаємось разом

МЕТА. Ознайомити учнів з правилами роботи у малих групах;

Вчити обирати для себе обов’язки члена малої групи,співвідносячи їх зі своїми можливостями;

Формувати вміння планувати свою діяльність та взаємодіяти з членами групи;

Формувати вміння аналізувати власні звички, стиль свого життя;

Виховувати економне і дбайливе ставлення до природи рідного краю

ОБЛАДНАННЯ: підручник,  малюнки дітей, правила роботи в групах, «смайлики»   для тесту.

ФАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ.

Правила роботи в малих групах. Розподіл обов’язків між членами групи.

Планування роботи .

Проведення аудиту.

                                           Хід уроку

І. Вступна частина

1. Психологічне налаштування на урок

Доброго ранку, сонечко ясне!

Доброго ранку, земле прекрасна!

Доброго ранку, птахи галасливі!

Доброго ранку, люди щасливі!

 

2. Мотиваційне налаштування дітей до практичної діяльності

Вступне слово вчителя. Наша планета запрошує нас  пройтися стежками Землі  і долучитися до доброї справи разом, тобто командами. Наш девіз уроку:

  Діяти – активно!

 Думати – оперативно!

Сперечатись – доказово!

Творчо мислити обов’язково!

 3.Очікування результату

Після уроку я зможу:

Ø Розповісти ,що треба робити,щоб повернути планеті посмішку.

Ø Досліджувати власні звички і стиль життя.

Ø Працювати в групі.

ІІ. Основна частина

1.Об’єднання школярів у групи

Вчитель. Тема нашого уроку : «До доброї справи долучаємося разом», тому за допомогою лічилки об’єднаємося в групи по 4 учня.

Діти стають в коло, а потім, проговорюючи лічилку:

Один, два, три, чотири, п’ять,

Разом будем працювати.

Про ресурси пильно дбати,

І Землі допомагати!

Об’єднуються у кілька груп по 3 чоловіка. Кожна група сідає окремо і їм пропонується, обговорити і розподілити ролі в групі.

Вчитель. Хочу познайомити вас з ролями в групі:

v Лідер ( організовує роботу групи, під час обговорення надавати слово кожному в групі, визначає доповідача)

v Доповідач (представляє результати роботи групи після її завершення)

v Інші члени групи (мають брати участь в роботі групи, висловлюючи думки та висуваючи ідеї).

Вчитель. Для успішної роботи групи потрібно дотримуватись правил.

Правила діти читають в підручнику, а вчитель вивішує на дошці:

2. Робота  в групах.

Дітям пропонується, обговорити у групах пропозиції, які вони висловили у домашньому завданні, аби повернути посмішку обличчю планети. Виробіть спільне тішення ,починаючи зі слів:

Ø Щоб повернути обличчю планети посмішку, наша група хоче…..

Ø Для цього ми разом можемо….

  

Групи представляють колективні пропозиції.

Фізкульхвилинка

Добре те, що сонце світить. (Руки вгору).

Добре те, що вітер виє. (Коливаються).

Добре те,що цей ліс (Присідають).

Разом з нами ріс і ріс. ( Підтягуються).

Добре те,що в нашій річці

Синя, не брудна вода. (Імітують плавання)

І мене матуся рідна

Після школи зустріча. ( Стрибають).

Добре гратися надворі. ( Плещуть в долоні).

Добре вчитися у школі. ( Сідають).

4.Дослідження власного способу життя – АУДИТ.

Робота з підручником.

Вчитель. Починаючи допомагати планеті,бажано дослідити власні повсякденні звички. Вам пропонується дати відповіді на питання опитувальника. Працюй самостійно, відповідай на запитання чесно, не витрачай на це багато часу. Якщо щось не зрозумів, спитай у вчителя. Обирай відповіді так чи ні або позначай одну із цифр (1 – майже ніколи; 2- менше, ніж у половині випадків; 3 – у половині випадків; 4 – більш, ніж у половині випадків; 5 – майже завжди).

                                                          АУДИТ

1.Спостерігаємо за водою.

Я не залишаю кран весь час відкритим,коли умиваюся і чищу зуби…..1 2 3 4 5

Миючись посуд, я користуючись мискою, а потім швидко полощу…..1 2 3 4 5

Я намагаюсь, щоб вода витікала тоненькою цівкою   …………………………1 2 3 4 5

2. А я вже чистий

Коли я приймаю душ, то

А) роблю це протягом 5 хв ……………….   ні\ так

Б) роблю це протягом  15 хв …………….ні\ так

В)частіше приймаю ванну,ніж миюсь у душі …..

ні \ так

3.Вторинне використання паперу

Я збираю використаний папір, оскільки можу

використати його з іншого боку …………………………………………………………… 1 2 3 4 5

Я дописую зошити до кінця …………………………………………………………………. 1 2 3 4 5

4. Довготривале використання

Не потрібні мені іграшки й книжки я віддаю іншим дітям …………………. 1 2 3 4 5

Моя родина використовує пластикові пакети й пляшки

кілька разів – для зберігання та перенесення чогось ………………………… 1 2 3 4 5

Залишками їжі я підгодовую птахів та свійських тварин ……………………. 1 2 3 4 5

5. Коли я не у приміщенні

Я вимикаю світло в кімнаті, коли  там нікого немає ……………………………. 1 2 3 4 5

Я вимикаю прилади, які не використовуються …………………………………… 1 2 3 4 5

6. Збереження тепла

Я стежу за тим, щоб були щільно зачинені двері й вікна

у холодну пору року ………………………………………………………………………….. ні \ так

Обговорення результатів аудиту у загальному колі, відповідаючи на запитання:

-         Чи вдалося вам відповісти на всі запитання?

-         Які думки у вас з’явились під час цієї роботи?

-         Що було цікавим у цій роботі? Що – новим

ІІІ. Підсумкова частина.

Вчитель. Проведемо усне тестування « Мої враження від роботи в групі»:

 

Мені подобається працювати в групі

 

 

 

Мені не дуже подобається працювати

в групі

                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     

 

Домашнє завдання

                            

 

                                                     

                                                                                                               

 

Намалюй казкового героя з яким би зміг допомогти планеті Земля.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Урок №3 (практична)

ТЕМА. Важливість води для людини

                   Тематичний блок

Зустріч перша. Чому варто берегти роду

МЕТА. Донести до свідомості дітей, що  вода є основою життя і про її   велику цінність;

З’ясувати з дітьми причини надмірного використання води  і проблеми забруднення водних ресурсів ;

Проаналізувати власні звички щодо користування водою;

Формувати навички дослідження використання водо в домашніх умовах;

Виховувати свідоме відношення до бережливості водних ресурсів планети.

ОБЛАДНАННЯ. Слайди з презентації « Вода – джерело життя», частини прислів’їв.

ФАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Вода – джерело життя.

Проблеми забруднення і надмірного використання води.

                                                Хід уроку

І Вступна частина

1.     Психологічне налаштування на урок.

Доброго здоров’я, діти, доброго вам дня!

Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня.

Хай сміється мирне небо і дивує світ.

А Земля нехай дарує вам барвистий цвіт.

Бо здоров’я планети в світі головне.

            А здорових і веселих щастя не мине!

2.     Мотиваційне налаштування щодо бережливого ставлення до води – джерела життя

Вчитель. Відгадайте загадку

Я і хмарка, і туман,

І струмок, і океан,

І біжу я, і літаю,

І склянкою буваю. ( Вода).

Ми продовжуємо подорож планетою і тема нашої зустрічі

«Чому варто берегти воду»

3.Очікуванні результати

Після уроку я зможу:

            Пояснити , у чому полягають проблеми забруднення води

           Дослідити  власні звички використання води

           Провести дослідження використання води моєю родиною.

 

4.Перегляд слайдів презентації « Вода – джерело життя». Презентує свою роботу учень Мельник Ілля.                                          

                                                                                              29%  - суша,   71% - вода

    Хоча води на Землі багато, але більшу її частину становить солона вода морів і океанів, а не прісні джерела. Запаси прісної води – це лише сльозинка на очах нашої планети.

 

 

ІІ Основна частина

Вчитель. Продовження теми бережливого ставлення до води ми знайдемо в підручнику, де зустрінемо кумедного чоловічка Домовичка і послухаємо його розповідь.

1.     Робота з підручником

Читає вголос учень. Пропонується продовжити думку Домовичка. Відповіді дітей узагальнюються і вчитель читає текст « Вода – джерело життя».

2.Обговорення  змісту розповіді Домовичка Тарасику та Галинці інтерактивною вправою « Мозковий штурм»:

·        Чи достатньо на Землі прісної води?

·        Яку воду використовують люди у побуті – прісну чи солону?

·        Яке постачання води в нашій місцевості?

·        Чи задовольняє ваші родини якість води?

Фізкультхвилинка

Раз – підняли руки вгору,

Два – нахилися додолу.

Руки в боки!

Повернулись, нахилились

Вправо і вліво –

Щоб нічого не боліло.

Раз, два, три, чотири!

Набираємося сили.

Нахилились, повернулись,

До товариша всміхнулись!

3.Самооцінювання

Вчитель. Тарасик і Галинка вирішили дослідити, що вони знають про воду, і склали таблицю. Скористайся нею – визнач, що знаєш ти про воду. Відміть знаком (V) твердження , з яким ти погоджуєшся.

1.Більша частина поверхні Землі вкрита прісною водою

2. Прісної води на планеті значно менше, ніж солоної

3. У багатьох країнах світу не вистачає прісної води

 4.В Україні достатньо питної води для всіх мешканців

5. Для поливу городу доцільно використовувати питну воду

6. Вода з крану тече зі швидкістю 3 – 4л за хвилину

7.Промислові підприємства

не забруднюють воду

8. Без води неможливе життя на Землі

9. Людям потрібно дбати, щоб вода не виливалася даремно

 

Вчитель називає правильні відповіді, школярі перевіряють свої результати і підраховують їх кількість . І фіксують результат на своїх аркушах паперу.

3.Робота в групах

Вчитель. Наступне завдання потрібно виконати групою, які не змінилися. Лідери організуйте свої групи. Користуючись малюнками підручника, доведіть , що вода важлива для життя і запропонувати розумне використання води.

Дидактична гра  «Незакінчене речення»:

*    Я використовую воду для ………………………….

*    Я бережу воду ……………………………………………

4.Робота з прислів’ями

 

доки не зникне вона.

Не брудні криниці,

Вчитель.  Пропонується прочитати і   поєднати частини народних висловів. Свої складені прислів’я порівняй  з висловами, які склав сусід. Хто бажає прочитати і пояснити їх.

 

 

 

бо хочеш водиці.

Не знаємо, яка цінна вода,

там не буде й життя.

Де кінчається вода,

 

 

 

 

ІІІ. Підсумкова частина

Вчитель. Існує такий вислів: «Закрути міцніше кран, щоб не витік океан». Якщо з крана постійно капає вода, то протягом місяця марно витікає близько 400 літрів води. І тому наше першочергове завдання – зменшувати витрати води.

 

Домашнє завдання

 

 

 

 

 

Вчитель. Поділися вдома з батьками одержаною інформацією, покажи заповнену форму самооцінювання. Спробуйте разом з батьками дослідити чи багато води використовує ваша родина, і записати результати вимірювання в таблицю. Користуйтеся інструкцією, поданою в підручнику.

Місце у домашньому господарстві, де використовується вода

Для чого використовується вода

Кількість води, витраченої протягом доби

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Усього в середньому літрів води за добу

 

 

 

 

 

ДанильченкоБезпека.png

   Урок – тренінг №5
              Розділ  «Безпека життя» ( 4 клас)
Тема. Безпека школяра. Правила поведінки під час масових заходів
Мета. Вчити діяти учнів у випадках надзвичайних ситуаціях, яку можуть виникнути в людяних місцях; дати уявлення про паніку та її наслідки при неправильній поведінці; дати  поняття про правила безпечної поведінки під час масових заходів. Виховувати бережливе ставлення до свого життя і життя оточуючих людей.
Навчальні завдання.
Наприкінці заняття учні мають вміти:
-         виконувати правила безпечної поведінки у громадських місцях;
-         діяти згідно плану евакуації;
-         називати правила безпечного виходу з людного місця під час надзвичайної ситуації.
Обладнання: план евакуації школи, хмара , дощові краплини, сніжинки, правила, питання для тестів,плакати, фломастери, папір, звуковий сигнал для практичної дії – евакуації.
Орієнтовний план тренінгу.
1.Стартові завдання.
2.Руханка – гра.
3.Робота в групах.
4.Зворотній зв’язок.
                                    Хід уроку – тренінгу
Вступна частина
1.Привітання.
Добрий день, сонце привітне!
Добрий день, небо блакитне!
Добрий день у небі пташки!
Добрий день, квіти дубки!
Добрий день, діти дорогі!
2.Нагадування правил
Вчитель. Перед уроком поштар приніс нам листи. Кожен отримує лист, прочитавши прикріпляє  на дошку.
1.                                                          
2.
3.
4.
                                                             
5.                                                                               


 


6.                                                           


 

 


7.                                                            

3.Очікування. ( Стан небо: хмарно, іде дощик). Діти на краплинках пишуть свої очікування і прикріплюють на хмарку.
Основна частина
1.     Вправа «Мозковий штурм»
– Які заходи називаються масовими? (Мітинги, свята, спортивні змагання, перегляд кінофільмів, мультфільмів,  вечірки тощо.)
-У яких місцях відбуваються масові заходи? ( Стадіони, школи, кінотеатри, театри, клуби).
2. Знайомство з темою уроку
Вчитель. Сьогодні ми поговоримо про вашу безпеку в людних місцях.
3. Руханка – гра « На дискотеці»
На підлозі малюється коло ( уявне приміщення і позначається вихід).
Варіант 1. Діти вільно танцюють. Звучить  звуковий сигнал «Пожежа». Учні, намагаються швидко вийти із приміщення. (Вправа повторюється).
Варіант 2. Звучить музика, діти рухаються. Звучить звуковий сигнал. Діти не штовхаючись, по черзі виходять із зали. Питання для обговорення : « Яке відчуття пережили ? Коли вдалося вийти швидше?»
Інформаційне повідомлення вчителя.
-         Як ви  виходили першого разу, що відчували ( страх, розгубленість). Це відчуття розгубленості, втрата контролю над своєю поведінкою, нездатністю правильно діяти називається  паніка.
У другому випадку ви діяли організовано. Такий вихід людей із небезпечної зони називається евакуація.
Варіант 3. Вправа повторюється, але попередньо декільком учням пропонується під час виходу повернутися назад за забутими речами, нахилитися , щоб підняти щось.
Після вправи обговорюються питання: « Чи вдалося забрати речі? Якщо ні, то чому? Чи були ваші дії небезпечними для здоров’я? Чому?»
Варіант 4. Дії учнів повторюються, попередньо декільком учням пропонується тримати руки в кишенях, а іншим в ліктях і притиснути їх до грудей.
Питання до дітей: « У якому випадку йти до вихода було зручніше ?»

5.Знайомство з планом евакуацією школи
Вчитель. Для кожного приміщення, де перебуває багато людей, пожежники розробляють спеціальний план. На ньому показано напрям руху до запасного виходу. Такий план називають планом евакуації. Є план евакуації і в нашій школі. ( Показ  плану евакуації). Ви бачите стрілочки червоного кольору, вони вказують напрям виходу із приміщення. (Вчитель разом з дітьми виходить із класу і демонструє, напрям руху кожного класу). Обов’язково слухати вказівки вчителя, або дорослої людини під час евакуації.
6.Робота в групах
Учні об’єднуються у три групи (стадіон, кінотеатр, школа)
Завданням групам:
Записати правила безпечної поведінки та можливу небезпеку в людних місцях, користуючись матеріалом підручника.
Перша група – на стадіоні.
Друга група – в школі.
Третя група – в кінотеатрі.
Презентація результатів роботи та обговорення.
Заключна частина
1.Зворотній зв’язок.
Почувши вірне правило евакуації, діти плескають в долоні, а  невірне – стукають помірно ногами.
Правила:
-         Намагатися не впасти.
-         Швидко бігти.
-         Голосно кричати.
-         Триматися подалі від скляних дверей, вітрин, огорож, дерев.
-         Рухатись спокійно, бути уважним навкруг себе.
-         Штовхати всіх.
-         Тримати руки в кишенях.
-         Руки зігнути в ліктях і притиснути до тулуба.
-         Намагатися підняти речі, що впали.
-         Допомагати молодшим і слабшим за тебе.
2.Аналіз  очікування.
Вчитель. Якщо очікування збулися, то розмістіть  сніжинку на хмарці, нехай нашу землю вкриє снігова ковдра.
3.Прощання.
Продовжити речення: « Я бажаю тобі…»
Варіанти відповідей:
Я бажаю тобі не потрапляти в такі ситуації ;……. не панікувати в таких ситуаціях;………. здравого смислу;……….здоров’я;………….слухати дорослих;………вміти справлятися з панікою;……..гарного настрою;……… вірних друзів;……..,щоб ти дотримувався правил безпеки;………щастя;………не попадати в складні життєві ситуації.
Домашнє завдання.
Опрацювати матеріал підручника на с.89-91, скласти правила поведінки під час масових заходів ( похід у кіно, концерт, стадіон).

Цикл уроків з курсу « Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку»  3 клас

Цикл уроків з курсу « Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку»  3 клас


  Вступний урок №1  (мотиваційно – організаційний)
ТЕМА. Що робить нашу Землю щасливою
МЕТА. Ознайомити учнів з предметом « Моя щаслива планета», з підручником, умовними позначками, із завданням  курсу щодо відношення до природи і свого здоров’я.
Вчити спілкуватися в межах даної теми, ділитися своїми враженнями, відчуттями.
Формувати вміння працювати парами,   взаємодіяти, співпрацювати.
Допомагати учням усвідомити екологічні  проблеми  людства і стимулювати їх до активної спільної і індивідуальної роботи.
Виховувати майбутнього дбайливого господаря щасливої планети.
ОБЛАДНАННЯ. Підручник, ілюстрації  до теми уроку, учнівські зошити, аркуші паперу для малювання , олівці,ручки, мікрофон, таблиці,комп’ютер.
ФАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ.
Завдання і структура  курсу для 3 класу.
Основні ресурси планети, їх обмеженість і не відтворюваність.
Екологічні проблеми планети, фактори впливу на екологічний стан навколишнього середовища, взаємозв’язки у довкіллі.
Хід уроку
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
  1.Психологічне налаштування на урок.
Доброго ранку! Доброго дня!
Доброго ранку сьогодні, щодня…
Хай не псується годинник на вежі,
Хай буде все на  землі, як належить:
Сонце, як сонце, квіти, як квіти,
Дощик, як дощик,діти, як діти.
Хай усміхаються люди щодня!
Доброго ранку! Доброго дня!
Вчитель. Діти, посміхніться одне одному, сонечку, деревам, планеті.
2.Мотиваційне налаштування на сприйняття матеріалу уроку
Учень. Є у сонячній системі
             Планета, що зветься Земля.
             І я вам скажу, що кращої
             За неї ніде нема.
             Річки і озера синії,
             Гори, ліси, поля –
             Серед усіх найкраща –
             Планета твоя – Земля.
Вчитель. Так, кращої планети не знайдеш ніде.
Летять метелики на квіти, гуде бджолиний, дружній рій,
і дивляться на все це діти, бо він прекрасний світ такий.
Планета Земля не жаліє для нас нічого, щедро роздаючи всі свої дари, щоб люди та інші істоти жили в гармонії, красі, мирі, злагоді.
Всіх природа не забула,
Всіх до себе пригорнула.
Робота в групах. Завдання: « Обміркуйте зі своїм сусідом по парті і складіть невеличкий список людських потреб і яку природні ресурси для цього потрібні. Наприклад : потреба в їжі, природний ресурс – вода тощо».
№    Життєві людські потреби Необхідні природні ресурси для людських потреб
1. 
Діти презентують свої відповіді.
Вчитель. Слухаючи ваші відповіді, можна зробити висновок, що людині для щасливого життя людині потрібне синє небо, чисте повітря, різноманіття рослин, кришталеві джерела і річки – щаслива і задоволена планета. Але як же ми, люди поводимся у природі? Пропоную переглянути слайди із наслідками людської діяльності.
Слайди із презентації

Забруднення водойм


Забруднення атмосфери

Найактуальніша   проблема сьогодення є глобальне потепління, спричинене в основному діяльністю людини.    
Найбільшою проблемою є захист вимираючих видів тварин.

Україна перетворюється на великий смітник.

Людина не Бог, а частина природи,
Та більше від неї не блага , а шкоди.
Нам треба довкілля своє відновити,
Бо все прийшло в цей світ, щоб жити!
Фізкультхвилинка
Трава низенька,  низенька,
Дерева високі,  високі.
Вітер дерева колише, гайдає.
А діти тихенько за парти сідають.
ІІ. Основна частина 
1.Знайомство з підручником і завданнями курсу « Моя щаслива планета».
Вчитель. Перед вами лежить підручник   « Моя щаслива планета». Автори
О.І. Пометун, О.В. Онопрієнко, А.Д. Цимбалару  уклали  зміст  предмету, який поведе тебе шляхами   збереження довкілля. Вивчаючи його , ти дізнаєшся, як треба діяти, щоб дбати про нашу Землю та використовувати її багатства розумно, навчишся досліджувати власний спосіб життя, оцінювати свої вчинки та робити спроби діяти по – новому – так, щоб бути впевненим: ресурсів нашої планети буде достатньо для всіх на багато років.
Діти знайомляться з підручником.
2.Опрацювання тексту.
   Вчитель читає  текст « Як повернути Землі посмішку».
3. Інтерактивна вправа « Мікрофон»
Вчитель.  Складіть запитання за змістом тексту, починаючи зі слів: «Чому..?»,« Навіщо..?», « З якою метою..?», «Якими були наслідки..?», « Що буде, якщо..?» Постав запитання однокласникам, ніби беручи у них інтерв’ю, як журналіст.
Можливі варіанти запитань:
    - Чому раділа Земля?
     - Навіщо люди виплавляли метал, будували гігантські заводи?
    - Якими були наслідки  діяльності людини?
     - Як Земля намагалася привернути до себе увагу людей?
    -  Хто прийшов на допомогу Землі?
3.Робота в парах.
Вчитель. Разом із сусідом по парті оберіть і відмітьте знаком «V» ті дії людей, що роблять нашу планету щасливою.
Забруднення повітря викидами з труб

Користування електромобілем Вирубування лісів Виливання стічних вод фабрик у річку
Економне споживання води Очищення джерел і річок Насаджування дерев Знищення бур’янів хімічними речовинами
Спалювання сміття Вторинне використання паперу Використання сучасної зброї Дружба між людьми на планеті
Використання сонячних батарей замість спалювання нафти чи газу Зупинка всіх електростанцій Купівля хутряних виробів Вимикання електричних приладів, якими не користуються

Учні зачитують відповіді і порівнюють свої припущення з думками однокласників («живе»  обговорення результатів співпраці).
ІІІ. Підсумкова частина.
Дітям пропонується намалювати свою щасливу планету і написати свої пропозиції, що треба для того , щоб Земля посміхалася.
Щаслива планета – це здорові люди.
Щаслива планета – це чисті ставки , річки, моря.
Щаслива планета – це зелені ліси, квітучі міста.
Щаслива планета немає сміття.
Щаслива планета – це чисте повітря.
Щаслива планета – це дружба всіх народів.
Щаслива планета – це спів  пташок.
Домашнє завдання
Щаслива планета – це планета для тварин і рослин.
Розповісти батькам про предмет « Щаслива планета», записати в зошит продовження речень:
Щоб повернути обличчю планети посмішку, я хочу……….
Для цього я можу…….

 

ДанильченкоТрудове.png

  Вступний  урок №2  ( практичний )
ТЕМА. До доброї справи  долучаємось разом
МЕТА. Ознайомити учнів з правилами роботи у малих групах;
Вчити обирати для себе обов’язки члена малої групи,співвідносячи їх зі своїми можливостями;
Формувати вміння планувати свою діяльність та взаємодіяти з членами групи;
Формувати вміння аналізувати власні звички, стиль свого життя;
Виховувати економне і дбайливе ставлення до природи рідного краю
ОБЛАДНАННЯ: підручник,  малюнки дітей, правила роботи в групах, «смайлики»   для тесту.
ФАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ.
Правила роботи в малих групах. Розподіл обов’язків між членами групи.
Планування роботи .
Проведення аудиту.
                                           Хід уроку
І. Вступна частина
1. Психологічне налаштування на урок
Доброго ранку, сонечко ясне!
Доброго ранку, земле прекрасна!
Доброго ранку, птахи галасливі!
Доброго ранку, люди щасливі!
2. Мотиваційне налаштування дітей до практичної діяльності
Вступне слово вчителя. Наша планета запрошує нас  пройтися стежками Землі  і долучитися до доброї справи разом, тобто командами. Наш девіз уроку:
  Діяти – активно!
Думати – оперативно!
Сперечатись – доказово!
Творчо мислити обов’язково!
3.Очікування результату
Після уроку я зможу:
 Розповісти ,що треба робити,щоб повернути планеті посмішку.
 Досліджувати власні звички і стиль життя.
 Працювати в групі.
ІІ. Основна частина
1.Об’єднання школярів у групи
Вчитель. Тема нашого уроку : «До доброї справи долучаємося разом», тому за допомогою лічилки об’єднаємося в групи по 4 учня.
Діти стають в коло, а потім, проговорюючи лічилку:
Один, два, три, чотири, п’ять,
Разом будем працювати.
Про ресурси пильно дбати,
І Землі допомагати!
Об’єднуються у кілька груп по 3 чоловіка. Кожна група сідає окремо і їм пропонується, обговорити і розподілити ролі в групі.
Вчитель. Хочу познайомити вас з ролями в групі:
 Лідер ( організовує роботу групи, під час обговорення надавати слово кожному в групі, визначає доповідача)
 Доповідач (представляє результати роботи групи після її завершення)
 Інші члени групи (мають брати участь в роботі групи, висловлюючи думки та висуваючи ідеї).
Вчитель. Для успішної роботи групи потрібно дотримуватись правил.
ПРАВИЛА ДІТИ ЧИТАЮТЬ В ПІДРУЧНИКУ, А ВЧИТЕЛЬ ВИВІШУЄ НА ДОШЦІ:
2. Робота  в групах.
Дітям пропонується, обговорити у групах пропозиції, які вони висловили у домашньому завданні, аби повернути посмішку обличчю планети. Виробіть спільне тішення ,починаючи зі слів:
 Щоб повернути обличчю планети посмішку, наша група хоче…..
 Для цього ми разом можемо….
 
Групи представляють колективні пропозиції.
Фізкульхвилинка
Добре те, що сонце світить. (Руки вгору).
Добре те, що вітер виє. (Коливаються).
Добре те,що цей ліс (Присідають).
Разом з нами ріс і ріс. ( Підтягуються).
Добре те,що в нашій річці
Синя, не брудна вода. (Імітують плавання)
І мене матуся рідна
Після школи зустріча. ( Стрибають).
Добре гратися надворі. ( Плещуть в долоні).
Добре вчитися у школі. ( Сідають).
4.Дослідження власного способу життя – АУДИТ.
Робота з підручником.
Вчитель. Починаючи допомагати планеті,бажано дослідити власні повсякденні звички. Вам пропонується дати відповіді на питання опитувальника. Працюй самостійно, відповідай на запитання чесно, не витрачай на це багато часу. Якщо щось не зрозумів, спитай у вчителя. Обирай відповіді так чи ні або позначай одну із цифр (1 – майже ніколи; 2- менше, ніж у половині випадків; 3 – у половині випадків; 4 – більш, ніж у половині випадків; 5 – майже завжди).
                                                          АУДИТ
1.Спостерігаємо за водою.
Я не залишаю кран весь час відкритим,коли умиваюся і чищу зуби…..1 2 3 4 5
Миючись посуд, я користуючись мискою, а потім швидко полощу…..1 2 3 4 5
Я намагаюсь, щоб вода витікала тоненькою цівкою   …………………………1 2 3 4 5
2. А я вже чистий
Коли я приймаю душ, то
А) роблю це протягом 5 хв ……………….   ні\ так
Б) роблю це протягом  15 хв …………….ні\ так
В)частіше приймаю ванну,ніж миюсь у душі …..
ні \ так
3.Вторинне використання паперу
Я збираю використаний папір, оскільки можу
використати його з іншого боку …………………………………………………………… 1 2 3 4 5
Я дописую зошити до кінця …………………………………………………………………. 1 2 3 4 5
4. Довготривале використання
Не потрібні мені іграшки й книжки я віддаю іншим дітям …………………. 1 2 3 4 5
Моя родина використовує пластикові пакети й пляшки
кілька разів – для зберігання та перенесення чогось ………………………… 1 2 3 4 5
Залишками їжі я підгодовую птахів та свійських тварин ……………………. 1 2 3 4 5
5. Коли я не у приміщенні
Я вимикаю світло в кімнаті, коли  там нікого немає ……………………………. 1 2 3 4 5
Я вимикаю прилади, які не використовуються …………………………………… 1 2 3 4 5
6. Збереження тепла
Я стежу за тим, щоб були щільно зачинені двері й вікна
у холодну пору року ………………………………………………………………………….. ні \ так
Обговорення результатів аудиту у загальному колі, відповідаючи на запитання:
- Чи вдалося вам відповісти на всі запитання?
- Які думки у вас з’явились під час цієї роботи?
- Що було цікавим у цій роботі? Що – новим
ІІІ. Підсумкова частина.
Вчитель. Проведемо усне тестування « Мої враження від роботи в групі»:
Мені подобається працювати в групі
Мені не дуже подобається працювати
в групі
Намалюй казкового героя з яким би зміг допомогти планеті Земля.